Hjem » PERSONDATA OG VILKÅR

Persondatapolitik og vilkår for behandling hos FysioDanmark Ishøj


Velkommen som patient hos FysioDanmark Ishøj. I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER OPBEVARER VI?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af spørgeskemaer, opfølgning på spørgeskemaer og nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1)

VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region, kommune eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

I forbindelse med telefonopkald, benytter vi i perioder et eksternt firma (klinikker.dk) til at tage telefonen. For at firmaet kan servicere kunder i forbindelse med oprettelse, ændring af tider, slette tider og svare på generelle spørgsmål har firmaet tilladelse til klinikkens kalkenderfunktion, herunder oplysninger om patientens cpr-nr., navn og adresse. Firmaet har ikke adgang til journaler eller journalnotater.

HVOR LÆNGE BEVARES PERSONOPLYSNINGER?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

E-mail korrespondance mellem dig og klinikken slettes når den ikke længere er relevant og senest efter 1 år.

DINE RETTIGHEDDER I FORBINDELSE MED PERSONOPLYSNINGER

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal
hos sundhedsvæsenet.

KLAGE OVER HÅNDTERING AF PERSONOPLYSNINGER

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

UTILSIGTET HÆNDELSE:
Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet’.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan læse mere om utilsigtede hændelser her

Du kan anmelde utilsigtede hændelser her.

KLAGE OVER SUNDHEDSFAGLIG BEHANDLING

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling

Du kan læse mere om patientklager på Styrelsen for patientklagers hjemmeside 

Du kan indsende klage over sundhedsfaglig behandling her

PATIENTERSTATNINGEN:

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED:

FysioDanmark Ishøj havde besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed 1/11-2017. Tilsynet var en del af en stikprøvekontrol af fysioterapiklinikker. 

Klinikken fik 1 mindre anmærkning grundet manglende registrering hvem der fører journal. Dette fejl er nu løst af vores systemadministrator, så det sker automatisk ved journalisering. Derudover fik klinikken stor ros for at være veldreven med god systematik og sikre arbejdsgange.

Rapporten fra tilsynet kan i sin helhed ses her

AKKREDITERING:

I perioden 2019 – 2021 skal alle klinikker for fysioterapi, med sygesikringsoverenskomst i danmark, akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Akkrediteringen udføres af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS)

Akkreditering kan sammenlignes med en “smilie-ordning”. Akkrediteringen foregår ved at klinikken for besøg af 2 personer som gennemgår omklinikken lever op til gældende love og retningslinjer. Klinikken undersøges for bl.a. faglig kvalitet, pateintsikkerhed, patientidentifikation, førstehjælp, journalføring, datasikkerhed, hygiejne samt ansættelse,introduktion og kompetanceudvikling.

FysioDanmark Ishøj havde besøg IKAS 12/11-2020. På baggrund af klinkgennemgangen blev FysioDanmark Ishøj som en af landets 3 første fysioterapiklinikker tildelt status:  Akkrediteret af akkrediteringsnævnet 15/1-2020

Akkrediteringscertificat kan ses her: 24844-Akkrediteringsbevis-SurveyID-39518

Fuld Rapport fra klinikgennemgang kan ses her: 24844-Offentlig-rapport-SurveyID-39518

 

AFBUDSPOLITIK:

Grundet exceptionelt mange afbud og udeblivelser fra patienter i 2022, vil FysioDanmark Ishøj fremover følge de overenskomstfastsatte regler for sent afbud og udeblivelser.

Pr. 1/1-23 vil udeblivelser, eller afbud efter kl. 18:00 dag før man har tid, medføre at man faktureres udeblivelsesgebyr. Ved gentagelse vil vi, i samarbejde med patienten, tage stilling til hvor mange tider patienten fremover er i stand til at forpligte sig til.

Udeblivelseshonoraret er fastsat i overenskomsten imellem Danske Fysioterapeuter og RLTN og udgør aktuelt 307,95 kr. for individuelle behandlinger og 205,30 kr. for holdtræning. Honoraret reguleres hver år 1. april og 1. oktober. Honoraret faktureres automatisk via e-mail eller post kl. 24:00 på dagen for konsultation. For dette faktureres yderligere 39 kr. pr. regning.

For patienter der benytter klippekort, vil udeblivelser eller for sent afbud koste 1 klip.

Afbud kan meddelelse fysioterapeut eller sekretær i god tid. Ved mere pludseligt opståede behov for at melde afbud, kan man lægge besked på vores telefonsvarer, vores e-mail eller man kan aflyse/flytte sin tid via klinikkens onlinebooking via vores hjemmeside.

Bemærk at sundhedsforsikringer, Sygeforsikringen Danmark, kommuner og Sygesikringen IKKE dækker udeblivelsesgebyrer.